Darmowa dostawa
Darmowa dostawa (Paczkomat InPost) już od 97,00 zł.
Regulamin

Regulamin

DEFINICJE I INTERPRETACJA
1.1. Sprzedający (Administrator)– sklep internetowy działający pod adresem www.tortowy.pl , prowadzony przez ILO Wojciech Rybka, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wiejskiej 14d/3,  REGON: 932159147, NIP:8981254766 prowadzący Serwis internetowy.

1.2. Kupujący (Użytkownik) – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która drogą elektroniczną zamierza zawrzeć lub zawiera ze Sprzedawcą umowę jako kupujący.

1.3. Rejestracja – jednorazowa czynność dokonywana przez Użytkownika, polegająca na wypełnieniu formularza w Sklepie internetowym i wyrażeniu zgody na stosowanie się do postanowień niniejszego Regulaminu.

1.4. Konto Kupującego (Użytkownika) – oznacza wydzielony dla konkretnego Użytkownika, oznaczony indywidualną nazwą i hasłem zbiór informacji, umożliwiający dokonywanie zakupów Produktów przez Użytkownika jako kupującego, w którym zebrane są dane Użytkownika oraz informacje dotyczące realizowanych przez niego transakcji.

1.5. Konsument - Użytkownik będący osobą fizyczną, która jako kupujący zamierza zawrzeć lub zawarła Umowę ze Sprzedawcą niezwiązaną bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

1.6. Produkt – towar prezentowany i dostępny w sklepie internetowym Sprzedającego, stanowiący przedmiot Umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Sprzedającym a Użytkownikiem jako Kupującym.

1.7. Serwis internetowy – serwis internetowy prowadzony przez Sprzedającego pod adresem www.tortowy.pl, w tym sklep internetowy oferujący produkty ("Sklep").

1.8. Regulamin – niniejszy regulamin sklepu internetowego www.tortowy.pl

1.9. Oferta – oświadczenie woli Sprzedawcy złożone Użytkownikowi jako kupującemu, wyrażające stanowczy zamiar zawarcia Umowy sprzedaży Produktu zgodnie z Zamówieniem Kupującego.

1.10. Zamówienie– zgłoszona w sklepie drogą elektroniczną przez Użytkownika jako Kupującego wola związania się Umową o treści objętej Podsumowaniem Zamówienia i Regulaminem (przyjęcie oferty Sprzedającego).

1.11. Umowa– umowa sprzedaży Produktów, której przedmiotem są oferowane przez Sprzedającego w Sklepie Produkty zawarta pomiędzy Sprzedającym a Użytkownikiem jako kupującym, o treści objętej Podsumowaniem Zamówienia i Regulaminem.

1.12. Przetwarzanie danych osobowych –zgodnie z ustawą z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.), za administrowanie danymi osobowymi odpowiada  ILO Wojciech Rybka.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Wszelkie odniesienia do punktów (pkt.) Regulaminu należy traktować jako odniesienie do punktu i jego wszystkich podpunktów, chyba że co innego wynika z treści Regulaminu.

2.2. Ilekroć w Regulaminie posłużono się zwrotem „w szczególności” lub „w tym w szczególności” lub „w tym także” lub innym równoważnym, oznacza to, że wyliczenie następujące po tym zwrocie ma charakter jedynie przykładowy.

2.3. Ilekroć w Regulaminie posłużono się sformułowaniem „prawa osób trzecich” należy przez to rozumieć jakiekolwiek prawa, bez względu na źródło ich powstania (tj. bez względu na to czy wynikają z ustawy, umowy, orzeczenia sądu czy decyzji administracyjnej), a także bez względu na porządek prawny, w którym powstały, w tym w szczególności prawa takie jak prawa autorskie, prawa ochronne na znakach towarowych, prawa ochronne na wzorach użytkowych, dobra osobiste lub prawo własności przysługujące jakiemukolwiek podmiotowi innemu niż podmiot wymieniony jako zobowiązany do działania w sposób nienaruszający praw osób trzecich.

2.4. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o rachunku bankowym Administratora, należy przez to rozumieć rachunek bankowy, którego numer wyświetlany jest w ramach Usługi w określonym w Regulaminie momencie korzystania z niej; jeżeli w Usłudze nie wyświetla się numer takiego rachunku bankowego należy przyjąć, że rachunkiem bankowym, o którym mowa jest rachunek bankowy mBank o numerze 47 1140 2004 0000 3502 7153 2730

2.5. Wszelkie odniesienia do aktów prawnych powszechnie obowiązujących w Polsce należy traktować jako odniesienia do aktów tych w ich najbardziej aktualnym brzmieniu.

2.6.Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną i określa zasady korzystania drogą elektroniczną z usług Serwisu internetowego (w tym Sklepu) pod adresem www.tortowy.pl prowadzonego przez Sprzedającego oraz warunki zawierania i wykonywania umów sprzedaży towarów prezentowanych przez Sprzedającego w Sklepie.

2.7.Wszelkie prawa do wszystkich elementów Serwisu internetowego (w tym Sklepu) należą do Sprzedającego lub osób trzecich, zaś prawa do poszczególnych elementów zawartości wyświetlanej w Serwisie internetowym (w tym Sklepie) (tj. tekstów, grafik, fotografii, materiałów audio-video, aplikacji oraz innego oprogramowania i pozostałych elementów chronionych prawem) do Sprzedającego lub do osób trzecich, których materiały zgodnie z prawem są udostępniane przez Sprzedającego w ramach świadczenia usług drogą elektroniczną. Osoby korzystające z Serwisu internetowego (w tym Sklepu), w tym w szczególności Użytkownicy, zobowiązani są do nienaruszania jakichkolwiek praw Sprzedającego lub osób trzecich, o których mowa w niniejszym pkt.2.7 

2.8. Każde niezgodne z prawem korzystanie z Serwisu internetowego (w tym Sklepu) i poszczególnych jego elementów jest zabronione i może powodować odpowiedzialność na podstawie przepisów prawa cywilnego i karnego. Oznacza to w szczególności zakaz kopiowania, modyfikowania, zwielokrotniania, rozpowszechniania w jakiejkolwiek postaci materiałów zamieszczonych w Serwisie internetowym (w tym Sklepie) lub poszczególnych elementów jego zawartości poza przypadkami dozwolonymi przez prawo.

2.9.Sprzedający świadczy drogą elektroniczną Użytkownikom w Serwisie Internetowym (w tym Sklepie) następujące usługi:

2.9.1.1. prowadzenie konta Użytkownika w Sklepie (w tym Rejestrację i logowanie w Sklepie) 
2.9.1.2. składanie w Sklepie zamówień dotyczących Produktów dostępnych w ramach Sklepu
2.9.1.3. udzielanie informacji o produktach (aktualnościach, katalog Produktów, Produktach dostępnych w Sklepie, poprzez wysyłanie newslettera).

PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

3.1. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie do własnego użytku osobistego. Wykorzystywanie w/w treści w innym zakresie jest niedozwolone.

3.2. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu i korzystania ze Sklepu internetowego w sposób, który nie będzie utrudniał jego działania ani zakłócał korzystania ze Sklepu przez innych jego Użytkowników a także będzie zgodny z przepisami prawa polskiego i dobrymi obyczajami.

3.3. Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Sprzedającego o każdym przypadku naruszenia jego praw, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym Regulaminie.

3.4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, która zostaje zawarta poprzez Rejestracje w Sklepie internetowym i akceptację Regulaminu, zostaje zawarta na czas nieokreślony.

3.5. Użytkownik, który dokonał Rejestracji może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez usunięcie Konta, polegające na zgłoszeniu żądania usunięcia Konta. Administrator Sklepu internetowego zobowiązany jest dokonać likwidacji konta w terminie 7 dni od daty otrzymania wyżej wymienionego żądania.

3.6. Użytkownik jest jedyną osobą upoważnioną do dokonywania operacji na swoim Koncie. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, którym Użytkownik udostępnił swoje Konto.

3.7.Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych i wymaganych dla świadczenia usług danych podczas procesu Rejestracji.

3.8.Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji związanej z funkcjonowaniem Sklepu internetowego, w terminie jednego miesiąca od daty zaistnienia nieprawidłowości. Reklamacje złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Za datę złożenia reklamacji uznaje się dzień wpłynięcia jej do ILO Wojciech Rybka. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres do korespondencji oraz datę i znany Użytkownikowi rodzaj nieprawidłowości, która wystąpiła. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty wpłynięcia a o jej rozstrzygnięciu Użytkownik będzie informowany niezwłocznie. Reklamacje należy przekazywać w formie listów poleconych na adres: ILO Wojciech Rybka, il. Perłowa 6, 55-040 Tyniec z dopiskiem “Reklamacja”, bądź przesyłać za pomocą poczty elektronicznej na adres: biuro@tortowy/pl z tytułem wiadomości “Reklamacja”.

PRAWA I OBOWIĄZKI SPRZEDAJĄCEGO

4.1. Sprzedający poprzez Sklep internetowy umożliwia Użytkownikom składanie Zamówień na oferowane Produkty.

4.2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy Rejestracji Użytkownika lub przyjęcia Zamówienia, jak też usunięcia Konta Użytkownika, w szczególności gdy Użytkownik: podał nieprawdziwe dane, dopuści się naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Użytkowników, dopuści się zachowań, które są niezgodne z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa.

4.3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają mu poprawne korzystanie ze sklepu internetowego.

4.4. Usługodawca zobowiązuje się do prawidłowej realizacji zamówień złożonych przez Użytkownika oraz dołożenia wszelkiej staranności przy udzielaniu informacji Użytkownikom.

4.5. Sprzedający ma prawo wykorzystywać pliki typu „Cookies” oraz „web beacons” w celu prawidłowego funkcjonowania Sklepu internetowego, analizowania efektywności, przystosowywania go do potrzeb użytkowników oraz tworzenia statystyk.

4.6. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za zgodność z rzeczywistością materiałów informacyjnych dostarczonych do publikacji w Sklepie internetowym przez producentów Produktów.

4.7. Sprzedający zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych tylko i wyłącznie w zakresie uzyskanej od Użytkownika zgody, na zasadach określonych Ustawą o ochronie danych osobowych (ustawa z dnia ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm) oraz Ustawą o świadczenie usług drogą elektroniczną (ustawa z dnia 18 lipca 2002 r., Dz.U. z 2002 Nr. 144 poz. 1204 z późn. zm.).

WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

5.1. Świadczenie usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu internetowego jest bezpłatne.

5.2. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na rejestracji i logowaniu w Sklepie oraz prowadzeniu Konta Użytkownika w Sklepie zawierana jest na czas nieoznaczony.

5.3. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na złożeniu Zamówienia w Sklepie internetowym poprzez wypełnienie Formularza zamówienia zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia w Sklepie.

5.4. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej udzielaniu w Serwisie internetowym informacji o Produktach zawierana jest na czas oznaczony tj. czas trwania sesji Użytkownika (od wejścia do wyjścia z Serwisu internetowego) po czym ulega rozwiązaniu, z wyjątkiem umowy o usługę Newslettera, która jest zawierana jest na czas nieoznaczony.

5.5. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Serwisu internetowego (w tym Sklepu) są następujące:  przeglądarka internetowa w wersji najnowszej lub starszej o jeden. Jeżeli aktualnie najnowszą wydaną wersją przeglądarki Internet Explorer jest wersja 11, dopuszczalna jest wersja 11 i 10.

WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

6.1.Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na Rejestracji, logowaniu i prowadzeniu Konta w Sklepie internetowym. 

6.1.1.1.Aby zawrzeć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na Rejestracji, logowaniu i prowadzeniu Konta w Sklepie należy dokonać Rejestracji na stronie internetowej Serwisu internetowego, w polu Rejestracja. Aby dokonać Rejestracji należy podać następujące dane: imię i nazwisko albo nazwa, adres zamieszkania, który jest także adresem dla faktury (i adres dostawy, jeżeli jest inny niż zamieszkania), adres e-mail, numer telefonu, login oraz hasło (wymagane dane oznaczona się znakiem „*”)
6.1.1.2. Kolejnym krokiem jest zaakceptowanie Regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na stronie Sklepu internetowego.
6.1.1.3. Następnie należy kliknąć pole „Załóż konto”. Jest to równoznaczne z zawarcie umowy oświadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie internetowym.

6.2.Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na udzielaniu informacji o Produktach (aktualnościach, katalog Produktów, Produktach dostepnych w Sklepie, poprzez wysyłanie Newslettera):

6.2.1.1. W celu zawarcia umowy o udzielaniu informacji o Produktach (aktualnościach, katalog Produktów, Produktach dostępnych w Sklepie) należy wejść na stronę Serwisu internetowego lub Sklepu, co oznacza zawarcia takiej umowy.
6.2.1.2. Wybór Produktu, o którym mowa w pkt. 6.2. ppkt 6.2.1.1. spowoduje uruchomienie strony Produktu, zawierającej dane tego produktu, w szczególności opis, cenę oraz zdjęcia. W celu zamówienia danego produktu należy kliknąć przycisk „dodaj do koszyka”. 
6.2.1.3. Kliknięcie przycisku „dodaj do koszyka” jest jednoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną polegających na umożliwieniu złożenia zamówienia w Sklepie internetowym poprzez wypełnienie Formularza zamówienia. 
6.2.1.4. Po kliknięciu przycisku „dodaj do koszyka” następuje przekierowanie na stronę zawierającą podsumowanie Zamówienia, zwaną dalej Koszykiem. Funkcje koszyka umożliwiają Użytkownikowi dokonywanie zmian ilości zamawianych Produktów, dodanie kolejnych Produktów lub ich usunięcie z Koszyka. 
6.2.1.5. W celu złożenia zamówienia należy kliknąć przycisk „złóż zamówienie”. 
6.2.1.6. Złożenie zamówienia jest możliwe poprzez zalogowanie się do istniejącego konta Użytkownika lub bez zakładania konta. 
6.2.1.7. Następnie Użytkownik zostaje przekierowany na stronę umożliwiającą wybór rodzaju płatności i dostarczenia Produktów. Po wybraniu opcji dostawy i płatności Użytkownik zostaje poinformowany o całkowitym koszcie zamówienia, łącznie z opłatą za transport Produktów. 
6.2.1.8. Aby kontynuować składanie Zamówienia należy kliknąć przycisk „przejdź dalej”, co spowoduje przekierowanie na stronę podsumowania Zamówienia, zawierającą następujące dane: dane Klienta, adres dostawy, informacje o zamówionych Produktach, ceny jednostkowe, cena łączna za zamówione Produkty, w tym także dodatkowe koszty dostawy i transportu, koszty dodatkowe jeżeli występują, wybrany rodzaj płatności i dostawy. 
6.2.1.9. Jeżeli Klient akceptuje informacje przedstawione w podsumowaniu Zamówienia należy kliknąć przycisk „złóż zamówienie”. 
6.2.1.10. Po kliknięciu przycisku „złóż zamówienie” wyświetlona zostaje strona informująca o tym, że Zamówienie zostało złożone w Sklepie internetowym.

6.3. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na przesyłaniu informacji w ramach usługi Newsletter.

6.3.1.1. W celu zawarcia umowy o świadczenie usługi Newsletter należy na stronie Sklepu internetowego w oknie zatytułowanym „Newsletter” wpisać adres e-mail, na który mają być wysyłane powiadomienia w ramach usługi Newsletter. 
6.3.1.2. Następnie należy kliknąć pole „Zapisz” a na podany adres e-mail zostanie przesłany link do procesu weryfikującego żądanie świadczenia usługi Newsletter. Należy kliknąć na nadesłany link i w tym momencie zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi Newsletter.

WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

7.1. Umowa jest zawierana w Sklepie poprzez Formularz Zamówienia w następujący sposób:

7.2.1.1. Wybór interesującego Użytkownika Produktu następuje poprzez kliknięcie na nazwę lub zdjęcie Produktu zamieszczone w Sklepie.
7.2.1.2. Wybór Produktu spowoduje uruchomienie strony Produktu, zawierającej dane tego produktu, w szczególności opis, cenę oraz zdjęcia. W celu zamówienia danego Produktu należy kliknąć przycisk „dodaj do koszyka”. 
7.2.1.3. Kliknięcie przycisku „dodaj do koszyka” jest jednoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną polegających na złożeniu Zmówienia w Sklepie poprzez wypełnienie Formularza zamówienia. 
7.2.1.4. Po kliknięciu przycisku „dodaj do koszyka” następuje przekierowanie na stronę zawierającą podsumowanie Zamówienia, zwaną dalej Koszykiem. Funkcje Koszyka umożliwiają Użytkownikowi dokonywanie zmian ilości zamawianych Produktów, dodanie kolejnych Produktów lub ich usunięcie z Koszyka. 
7.2.1.5. W celu złożenia Zamówienia należy kliknąć przycisk „złóż zamówienie”. 
7.2.1.6. Złożenie zamówienia jest możliwe poprzez zalogowanie się do istniejącego konta Użytkownika lub bez zakładania konta (w tym ostatnim przypadku należy podać następujące wymagane do złożenia Zamówienia dane: imię i nazwisko albo nazwa, adres zamieszkania (i dostawy jeżeli jest inny niż zamieszkania), adres e-mail, numer telefonu). 
7.2.1.7. Następnie Użytkownik zostaje przekierowany na stronę umożliwiającą wybór sposobu płatności i dostarczenia Produktów. Po wybraniu opcji dostawy i płatności Użytkownik zostaje poinformowany o koszcie dostawy i płatnościach dodatkowych (jeżeli występują). 
7.2.1.8. Aby kontynuować składanie Zamówienia należy kliknąć przycisk „przejdź dalej”, co spowoduje przekierowanie na stronę podsumowania Zamówienia, zawierającą następujące dane: dane Sprzedawcy i Klienta (Kupującego), adres Sprzedawcy i Klienta, adres dostawy, opis przedmiotu Zamówienia , ceny jednostkowe, cena łączna za zamówione Produkty, koszty dostawy, płatności dodatkowe (jeżeli występują), wybrany rodzaj płatności i dostarczenia Produktu, termin dostarczenia Produktu i zapłaty, informacje dla Użytkownika. 
7.2.1.9. Jeżeli Klient akceptuje podsumowanie Zamówienia potwierdza zapoznanie się z podsumowaniem Zamówienia klikając na przycisk „Potwierdzam zapoznanie się z podsumowaniem Zamówienia”, akceptuje Regulamin klikając na przycisk „Akceptuję Regulamin”. 
7.2.1.10. Jeżeli Klient wyrażą wolę związania się Umową (przyjmuje ofertę Sprzedawcy) o treści objętej podsumowaniem Zamówienia i Regulaminem ze zobowiązaniem się do zapłaty należy kliknąć na przycisk „Złóż Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, a wyświetlona zostaje strona informująca o tym, że Zamówienie zostało złożone w Sklepie, co oznacza zawarcie Umowy (przyjęcie oferty Sprzedawcy) o treści objętej podsumowaniem Zamówienia i Regulaminem ze zobowiązaniem się do zapłaty.

7.3. Wszystkie ceny sprzedaży Produktów wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i nie obejmują kosztów dostawy oraz płatności dodatkowych, na które klient wyraził zgodę. Koszty dostawy (obejmują najwyżej dwie wizyty w miejscu i adresie dostawy celem dostarczenia i wydania towaru zgodnie z ustaleniami) lub płatności dodatkowe (jeżeli występują) wyrażone są w złotych polskich i są kwotami brutto (zawierają podatek VAT). W przypadku, gdy koszty dostawy są objęte ceną sprzedaży będzie to wyraźnie zaznaczone w podsumowaniu Zamówienia. Ceny sprzedaży, koszty dostawy lub płatności dodatkowe (jeżeli występują) są wiążące dla Sprzedawcy w kwotach określonych w chwili złożenia Zamówienia z obowiązkiem zapłaty.

7.4. Zawarcie Umowy będzie potwierdzane przez Sprzedawcę najpóźniej przed dostarczeniem Produktów objętych Zamówieniem.

 

SPOSOBY PŁATNOŚCI

8.1. Użytkownik może zapłacić za złożone Zamówienie w następujący sposób:

8.1.1.1. Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki 
8.1.1.2.Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedającego: mBank 47 1140 2004 0000 3502 7153 2730
8.1.1.3. Płatność elektroniczna za pośrednictwem serwisu przelewy24.pl 

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

SPOSOBY DOSTAWY

9.1. Użytkownik może zamówić następujące sposoby dostawy zakupionych Produktów

9.1.1.1. Przesyłka kurierska dostarczana przez firmę kurierską DPD.
9.1.1.2. Przesyłka kurierska pobraniowa dostarczana przez firmę kurierską DPD.
9.1.1.3. Przesyłka za pośrednictwem Poczty Polskiej.
9.1.1.4. Przesyłka pobraniowa za pośrednictwem Poczty Polskiej.

9.2. Koszty dostawy uzależnione są od wybranego przez Użytkownika sposobu rodzaju dostawy i wykazywane są w trakcie składania Zamówienia oraz ustalone w Umowie.

9.3. Termin dostawy Produktu to łączny czas kompletowania Zamówienia i czas dostawy Produktu.

9.3.1.1. Czas kompletowania Produktu wskazany na stronie Produktu zależny jest od wyboru sposobu formy płatności. 
9.3.1.1.1.1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – rozpoczyna się od momentu zawarcia umowy zgodnie z pkt. 7. Regulaminu i trwa do 2 dni roboczych (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy)  
9.3.1.1.1.2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub płatności elektronicznej – rozpoczyna się od momentu zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedającego i trwa do 2 dni roboczych (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).
9.3.1.1.1.3. Jeżeli Zamówienie zostało złożone w Sklepie po godz. 16.30. czas kompletowania Zamówienia rozpoczyna się od następnego dnia roboczego
9.3.1.2. Czas dostawy Produktu zależny jest od wyboru sposobu dostawy.
9.3.1.2.1.1. Przesyłki pocztowe dostarczane są w ciągu 5 dni roboczych od dnia skompletowania Produktu (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-19.00. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). 
9.3.1.2.1.2. Przesyłki kurierskie dostarczane są w ciągu 2 dni roboczych od dnia skompletowania Produktu (od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-18.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

9.4. Jeżeli Strony nie umówiły się inaczej, Umowa sprzedaży powinna zostać wykonana przez Sprzedawcę w terminie trzydziestu dni po złożeniu przez Użytkownika oświadczenia woli o zawarciu umowy.

9.5. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że przedmiot świadczenia nie jest dostępny, niezwłocznie, nie później niż trzydzieści dni od zawarcia Umowy, zawiadomi o tym Użytkownika i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

10.1. Użytkownik ma prawo wypowiedzenia umów o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartych bezterminowo, o charakterze ciągłym, takich jak: umowa o prowadzenie Konta, usługa Newsletter. Użytkownik może wypowiedzieć te Umowy bez podania przyczyny, poprzez wysłanie stosownego oświadczenia na adres e-mali : biuro@tortowy.pl lub listownie na adres ILO Wojciech Rybka, ul. Perłowa 6, 55-040 Tyniec Mały. Umowa wygasa po upływie terminu wypowiedzenia tj. po upływie 7 dni od daty złożenia oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy.

10.2. W wypadku Użytkowników będących jednocześnie konsumentami, Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną bezterminowej o charakterze ciągłym w przypadku, gdy Użytkownik rażąco i/albo uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Naruszenie Regulaminu musi mieć charakter obiektywny i bezprawny. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).

10.3. W wypadku Użytkowników nie będących jednocześnie konsumentami, Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną bezterminowej o charakterze ciągłym ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn, poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej lub też pisemnie na adres Użytkownika, wskazany w danych Konta.

10.4. Użytkownik i Sprzedający mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie, w drodze porozumienia stron.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

11.1. Reklamacje z tytułu wad Produktów.

11.1.1. Sprzedający jest odpowiedzialny względem Użytkownika, jeżeli sprzedany towar ma wady fizyczne lub prawne (rękojmia za wady). Podstawa, przesłanki i zakres odpowiedzialności Sprzedającego wobec Użytkownika (w tym Konsumenta) są określone ustawą z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.) w przepisach o rękojmi za wady (art. 556 i nast. KC).
11.1.2. Zawiadomienia o wadzie towaru oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania Użytkownik może dokonać w dowolny sposób, w tym drogą elektroniczną (np. przesłanie wiadomości e-mail adres biuro@tortowy.pl, przesłanie za pośrednictwem Serwisu internetowego wypełnionego formularza reklamacji dostępnego w tym serwisie) lub pisemnie na adres Sprzedającego:
ILO Wojciech Rybka, ul. Perłowa 6, 55-040 Tyniec Mały.
11.1.3. Użytkownik, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi za wady towaru, obowiązany jest na koszt Sprzedającego dostarczyć wadliwy towar do biura Sprzedającego na adres: ILO Wojciech Rybka, ul. Perłowa 6, 55-040 Tyniec Mały. Użytkownik o dokonaniu zawiadomienia, o których mowa w pkt. 11.1.2. kontaktuje się niezwłocznie ze Sprzedającym telefonicznie na nr 508 799 791 lub pocztą elektroniczną na adres biuro@tortowy.pl w celu uzgodnienia terminu i sposobu odbioru przez Sprzedającego wadliwego towaru. Jeżeli nie uzgodniono terminu i/lub sposobu dostarczenia wadliwego towaru Użytkownik dostarcza go niezwłocznie, jednak w odpowiednim terminie umożliwiającym Sprzedającemu zachowanie terminu do ustosunkowania się do żądania klienta (pkt 11.1.4.) najtańszym zwykłym oferowanym przez Sprzedającego w Sklepie sposobem dostarczenia towaru.
11.1.4. Sprzedający ustosunkuje się do żądania Użytkownika (w zakresie wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo obniżenia ceny sprzedaży z określeniem kwoty obniżki) niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. W przypadku Użytkownika nie będącego Konsumentem braku ustosunkowania się do żądania w powyższym terminie nie uznaje się za uznanie żądania za uzasadnione.
11.1.5. Ustosunkowanie się do żądania Użytkownika jest przesyłane Użytkownikowi w dowolnej formie i sposób, także drogą elektroniczną (np. poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej udostępniony przez klienta), nie wyłączając środków komunikacji elektronicznej.
11.1.6. W przypadku, gdy Sprzedający uznał żądanie Użytkownika za uzasadnione, zaspokaja to żądanie nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia uznania żądania Użytkownika. Sprzedający kontaktuje się niezwłocznie z Użytkownikiem w dowolnej formie i sposób, także drogą elektroniczną (np. poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej udostępniony przez klienta), nie wyłączając środków komunikacji elektronicznej, w celu uzgodnienia terminu dostarczenia towaru wolnego od wad albo określenia sposobu zwrotu ceny sprzedaży (w całości lub części) lub kosztów poniesionych przez Użytkownika, do których zwrotu Sprzedawca jest zobowiązany.
11.1.7. W przypadku, gdy Sprzedający nie uznał żądania Użytkownika dotyczącego wady towaru dostarcza otrzymany od Użytkownika towar na adres miejsca dostarczenia towaru wskazany przez Użytkownika w umowie sprzedaży towarów.

11.2. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Serwis internetowy (w tym Sklep):

11.2.1.1. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Serwis internetowy oraz pozostałe (w tym Sklepu) Użytkownik może składać poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres mailowy biuro@tortowy.pl lub też korzystając z formularza kontaktowego zamieszczonego w zakładce Kontakt na stronie Sklepu internetowego. 
11.2.1.2. Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji. 
11.2.1.3. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedającego następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia reklamacji.
11.2.1.4. Odpowiedź Sprzedającego w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Użytkownika podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny sposób określony przez Użytkownika.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

12.1 Konsument ma prawo odstąpić od Umowy na podstawie przepisów ustawy z 24 czerwca 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827) w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie Produktu lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie Produktu. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczające jest aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy

12.2 W celu skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy Konsument musi poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, na przykład pismem wysłanym pocztą na ILO Wojciech Rybka, ul. Perłowa 6, 55-040 Tyniec Mały, lub pocztą elektroniczną na adres Biuro@tortowy.pl

12.3 Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od Umowy zamieszczonego w Sklepie w zakładce „zwroty i reklamacje”, jednak nie jest to obowiązkowe. Konsument może również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od Umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną poprzez Sklep www.tortowy.pl. Jeżeli Konsument skorzysta z tej ostatniej możliwości, Sprzedający prześle niezwłocznie Konsumentowi potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od Umowy (na przykład pocztą elektroniczną).

12.4 W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedający zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy. Zwrotu płatności Sprzedający dokonuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzono się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia Sprzedającemu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

12.5 Konsument ma obowiązek zwrócić wadliwy Produkt Sprzedającemu lub przekazać ja osobie upoważnionej w najtańszy zwykły sposób dostarczenia rzeczy oferowany przez Sprzedającego na adres : ILO Wojciech Rybka, ul. Perłowa 6, 55-040 Tyniec Mały, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy. Dla zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem.

12.6 Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy szacowane na kwotę około 15 PLN.

12.7 Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

12.8. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

12.8.1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
12.8.2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
12.8.3 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
12.8.4. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

13.1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

13.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.) ; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy prawach konsumenta z dnia 24 czerwca 2014 r. (Dz.U. 2014 r., poz. 827); oraz inne obowiązując przepisy polskiego prawa materialnego.

13.3. Rozstrzyganie sporów.

13.3.1.1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedającym a Użytkownikiem, będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami prawa.
13.3.1.2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedającym a Użytkownikiem, niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedającego.

 


 


do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl